Skip to main content

Research Repository

Advanced Search

Early attempts at codifying the Japanese civil law during the Meiji period and their historical and political background

Piegzik, Michal

AuthorsAbstract

The main goal of this article is to present early attempts to codify the Japanese civil law during 1868-1890 in scope of historical and political background. During the period 1639-1868, under the regime of insulating acts, Japan remained a country completely isolated from the global society. The political system was based on the hierarchical model of ruling feudal principalities by the shogunate. The nineteenth century, which brought not only an industrial revolution, the rise of modern colonial empires, but also the Imperial Restoration, put the Japanese elites under the pressure of complex reform of the state including the law system in order to preserve independence. Civil law, which belongs to one of the three main branches of law, was to be one of the foundations of the future Japanese economy and social harmony. By adopting the French Code Civil as an example, early attempts to codify failed and led to a dispute over the shape of the final Civil Code.

[pl] Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wczesnych prób skodyfikowania japońskiego prawa cywilnego w latach 1868–1890 z uwzględnieniem uwarunkowań historyczno-politycznych. Na mocy izolacyjnych dekretów w latach 1639–1868 Japonia pozostawała krajem całkowicie zamkniętym na kontakty ze światem zewnętrznym, opierając się na hierarchicznym modelu zarządzania księstwami feudalnymi przez szogunat. Wiek XIX, który przyniósł ze sobą nie tylko rewolucję przemysłową, powstanie nowoczesnych imperiów kolonialnych, ale także restaurację władzy cesarskiej w Japonii, postawił japońskie elity przed koniecznością gruntownej reformy państwa, w tym systemu prawa w celu zachowania niepodległości. Prawo cywilne, należące do jednej z trzech głównych gałęzi prawa, miało stanowić jeden z fundamentów przyszłej japońskiej gospodarki i harmonii społecznej. Przyjmując za wzór francuski Code Civil, wczesne próby skodyfikowania zakończyły się niepowodzeniem i doprowadziły do sporu nad kształtem kodeksu cywilnego.

Journal Article Type Article
Online Publication Date Sep 1, 2018
Publication Date Sep 1, 2018
Deposit Date Feb 4, 2023
Journal Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis
Peer Reviewed Peer Reviewed
Volume 7
Issue 1
Pages 137–160
DOI https://doi.org/10.23734/FIUW.2018.1.137.160
Keywords Japanese civil law, history of Japanese law, Mimpō