Hails, J. (2012). EMG. [Musical score]. Edinburgh, Scotland