Hails, J. (2015). Sh. [Score]. Edinburgh, Scotland